Life Foods Inc.,
P.O. Bpx 462
Haiku, HI 96708

TEL: 808-757-9224